www.kkl.si | www.kl-kl.si | www1.kkl.si | www1.kkl.si/kulturni-center/ (stara spletna stran)
KKCL NOE – LKKK BSZE | Trg Györgya Zale 1 | 9220 Lendava | Slovenija (SI)
Zgodovina hiše

Investicija "Kulturni dom Lendava" se je pričela leta 1995 s sklenitvijo sporazuma med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, Uradom za zamejske Madžare Republike Madžarske, Občino Lendava in Madžarsko samoupravno skupnostjo Občine Lendava o zagotavljanju materialnih sredstev za izgradnjo kulturnega doma.

Sporazum je določal, da bo R. Slovenija zagotovila 2/3 finančnih sredstev, preostali trije podpisniki pa bodo zagotovili 1/3 finančnih sredstev za izgradnjo kulturnega doma.

Leta 1995 je bila prav tako sklenjena pogodba med Občino Lendava in Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju gradnje kulturnega doma v Lendavi v skladu z republiškim programom kulture za leto 1995. Ministrstvo za kulturo se je zavezalo s to pogodbo, da bo prispevalo delež sredstev v skupni višini 72.857.000,00 SIT. Občina se je zavezala izbrati najugodnejšega izvajalca del preko javnega naročila.
Izbrani izvajalec je bilo podjetje ING-GRA d.o.o.


Pogodbena vrednost z izvajalcem del je znašala 830.865.931,00 SIT.


Leta 1996 je bila sklenjena pogodba o gradnji
kulturnega doma v Lendavi med Ministrstvom za kulturo
in Občino Lendava. V tej pogodbi je sprejeta predračunska vrednost gradnje v višini 830.865.931,00 SIT (delež ministrstva je znašal 548.371.514,00 SIT, občinski delež
pa 282.494.417,00 SIT), določen je bil prav tako terminski plan gradnje ter plan financiranja.

Leta 1997 je bila sklenjena pogodba za nadzor in investicijski inženiring pri izgradnji kulturnega doma Lendava med Občino Lendava in izvajalcem - INK, Zmago KAJBA s.p.

V letu 1998 je bil sklenjen aneks k pogodbi o gradnji kulturnega doma v Lendavi, s katero je bilo ugotovljeno, da je dne 1.02.1998 prišlo do sporazumnega prenehanja gradbene pogodbe med Občino Lendava in izbranim izvajalcem - podjetjem ING-GRA d.o.o. zaradi stečajnega postopka navedenega podjetja.

Z memorandumom z dne 12.05.1998 so se podizvajalci dogovorili o nemotenem dokončanju investicije izgradnje kulturnega doma Lendava. Občina Lendava je z vsakim podizvajalcem posebej podpisala tudi pogodbe.

K pogodbi o gradnji kulturnega doma v Lendavi
je bil leta 1998 sklenjen drugi aneks. V tem aneksu sta pogodbeni stranki ugotovili, da so nastala dodatna dela
v višini 30.154.284 SIT. Sledil je dogovor, da bo Ministrstvo
za kulturo
prispevalo 20.000.000 SIT, Občina Lendava
pa 10.154.284 SIT.


Investicijska dela na objektu so se ustavila z letom 2000.


V letu 2003 se je ponovno pristopilo k investiciji
za dokončanje Kulturnega doma Lendava. Z julijem 2003
je bil potrjen investicijski program za dokončanje investicije, katere predračunska vrednost v tekočih cenah je bila 411.923.278 SIT.

Finančna sredstva za dokončanje so bila zagotovljena s strani Ministrstva za Kulturo Republike Slovenije 200.000.000 SIT, s strani Republike Madžarske v vrednosti 94.600.000 SIT ter s strani Občine Lendava v vrednosti 117.323.278 SIT.

Investicija se je zaključila julija 2004.


Zavod za kulturo in promocijo Lendava (2004–2016)


Občina Lendava je na osnovi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS št. 96/02) ustanovila javni zavod Zavod za kulturo in promocijo Lendava - Művelődési és Promóciós Intézet Lendva (ZKPL-MPIL). Ustanovitveni akt je objavljen v Uradnem listu RS št. 8/04. Soustanoviteljici zavoda sta Madžarska samouprava občine Lendava in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost.

Zavod za kulturo in promocijo je bila osrednja občinska ustanova v okviru katere se je izvajala javna služba za trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin.

Poslanstvo zavoda je bila trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev.

Poslanstvo zavoda je bila tudi prireditvena dejavnost, v okviru katerih je posredovala kulturne in druge prireditve občanom ter oblikovanje in promocija celovite kulturne ponudbe kraja in regije.

Z ustanovitvijo zavoda je bilo zagotovljena možnost za celovitejše ustvarjanje in posredovanje kulturnih, etnografskih, turističnih in drugih vrednot območja, s poudarkom na najvišjo možno obliko multikulturalnosti ter za zagotavljanje avtohtone slovenske in madžarske kulture v našem prostoru.

Zavod je bila samostojna pravna oseba.


Knjižnica – Kulturni center Lendava (2016–)

Občinski svet Občine Lendava je na 10. redni seji dne 20. 4. 2016 v soglasju s svetom Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, kateremu so pripojili javni zavod Zavod za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva.


Oglejte si še sledečo predstavitev:

BLAGAJNA
Poletni delovni čas
Dan:Odp. čas:
Ponedeljek:9.00–14.00
Torek:9.00–14.00
Sreda:9.00–14.00
Četrek:9.00–14.00
Petek:9.00–14.00
Odprto tudi 1 uro
pred predstavo

Telefon:

(0)2 577 60 24

JAVNI RAZPISI

Ogled gledališke in koncertne dvorane
je možen v okviru organiziranega
in vnaprej najavljenega vodstva.

SPONZORJI
Lek
Vzajemna
Intering
Kmetijsko gospodarstvo

Kontakt | Kazalo strani | O spletni strani  

 

© 2016-2019, Knjižnica – Kulturni center Lendava/Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ.
Notranja organizacijska enota za umetnost, kulturo, gledališko dejavnost in dejavnost kulturnega kreativnega sektorja
Trg Györgya Zale 1, 9220 Lendava, Slovenija