Javna objava delovnega mesta: »ČISTILKA II« (m/ž), rok prijave: 17. 5. 2024

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21 /13, 78/ 13 – popr., 47 / 15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici – Kulturnem centru Lendava – Lendvai Könyvtár es Kulturális Központ z dne 5.4.2023 in njegove spremembe z dne 29.9.2023 ter 16.4.2024 javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava – Könyvtár es Kulturális Központ objavlja prosto delovno mesto

»ČISTILKA II« (m/ž)
(šifra delovnega mesta: J032001)
za določen čas

Za podrobnosti prenesite prilogo, ki jo najdete spodaj.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – ČISTILKA« na naslov: Glavna ulica – Fő utca 12, 9220 Lendava – Lendva, in sicer v roku 3 dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov judit.zagorec-csuka@kkl.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri dr. Judit Zagorec-Csuka, ki je dosegljiva na telefonski številki 040-701-515 ali po elektronski pošti judit.zagorec-csuka@kkl.si.

Opomba: izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

številka: 169/24
Datum: 14. 5. 2024

dr. Judit Zágorec-Csuka
direktorica


PRILOGA:

20240514_razpis_Cistilka_II_M-Z (1,63 MB)

Kategorija: Razpisi - pretekli