Javna objava delovnega mesta: »ČISTILKA II« (m/ž), šifra delovnega mesta: J032001

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici – Kulturnem centru Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ z dne 5. 4. 2023 in njegove spremembe z dne 29. 9. 2023 ter 16. 4. 2024 javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ objavlja prosto delovno mesto

»ČISTILKA II« (m/ž)
(šifra delovnega mesta: J032001)
za določen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • osnovnošolska izobrazba,
  • vozniški izpit B kategorije,
  • 1 leto delovnih izkušenj.

Opis nalog delovnega mesta:

– čiščenje prostorov, notranje opreme, delovnih sredstev,
– čiščenje in urejanje okolice,
– tekoče vsakodnevno in občasno generalno čiščenje talnih površin,
– čiščenje opreme in delovnih površin (mize, regali,…),
– tekoče vsakodnevno in občasno generalno čiščenje pohištva, sanitarij ter delovnih pripomočkov,
– čiščenje in razkuževanje sanitarij ter oskrbovanje z milom, toaletnim papirjem, brisačami,
– prezračevanje prostorov,
– občasno generalno pomivanje steklenih površin,
– čiščenje drugih predmetov (razstavne vitrine, stekla za razstave…),
– odstranjevanje smeti in odpadkov na določeno odlagališče,
– vsakodnevna skrb za zunanjo okolico zgradb,
– oskrbovanje lončnic,
– skrb za racionalno porabo čistil,
– odstranjevanje snega pred stavbami,
– čiščenje prostorov po prireditvah,
– čiščenje javnih sanitarij na Mlinski ulici v Lendavi,
– opozarjanje na potrebna popravila in vzdrževalna dela,
– druge naloge, ki jih v skladu s svojo strokovnostjo lahko opravlja po nalogu nadrejenega,

Opravlja druga dela po navodilih direktorja.

Opis nalog delovnega mesta:
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. dokazilo o končani osnovni šoli,
2. dokazilo o vozniškem izpitu B kategorije.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda pravočasnih in popolnih prijav.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje 12 mesecev s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in s poskusnim delom v trajanju dveh (2) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Gledališke in koncertne dvorane Lendava ter javnih sanitarijah oziroma drugih prostorih, v katerih javnih zavod izvaja svojo dejavnost.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – ČISTILKA« na naslov: Glavna ulica – Fő utca 12, 9220 Lendava – Lendva, in sicer v roku 4 dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov judit.zagorec-csuka@kkl.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na uradnih spletnih straneh javnega zavoda (https://www.kl-kl.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri dr. Judit Zágorec-Csuka, ki je dosegljiva na telefonski številki 040-701-515 ali po elektronski pošti judit.zagorec-csuka@kkl.si.

Opomba: izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

Številka: 190/24
Datum: 27. 5. 2024

dr. Judit Zágorec-Csuka
direktorica


PRILOGA:

20240527_Javna_objava_Cistilka_II (2 MB)

Kategorija: Razpisi - pretekli