Javna objava delovnega mesta: »ČISTILKA II« (m/ž)

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21 /13, 78/13 – popr., 47 /15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici – Kulturnem centru Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ z dne 5.4.2023 in njegove spremembe z dne 29.9.2023 ter 16.4.2024 javni zavod Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ objavlja prosto delovno mesto

»ČISTILKA II« (m/ž)
(šifra delovnega mesta: J032001)
za določen čas

Za podrobnosti prenesite prilogo, ki jo najdete spodaj.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – ČISTILKA« na naslov: Glavna ulica – Fő utca 12, 9220 Lendava – Lendva, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani javnega zavoda in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri dr. Judit Zagorec-Csuka, ki je dosegljiva na telefonski številki 040-701-515 ali po elektronski pošti judit.zagorec-csuka@kkl.si.

Opomba: izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, se uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

številka: 131/24
Datum: 16. 4. 2024

 

dr. Judit Zágorec-Csuka
direktorica


PRILOGA:

20240417_razpis_Cistilka_M-Z (170 KB)

Kategorija: Razpisi - pretekli