Álláshirdetés nyilvános közzététele: „KÖNYVTÁROS” (f/n)

A Munkaviszonyokról szóló törvény 25. szakaszának alapján (A SZK. Hiv. L., 21/13, 78/13 – jav., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 és 54/22 – ZUPŠ-1; a folytatásban: ZDR-1), valamint a 2023. 4. 5-i A Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ belső szervezésről és a munkahelyek rendszerezéséről szóló aktusának értelmében, valamint annak 2023. 9. 29-i változatának értelmében a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény pályázatot hirdet szakmai munkakör betöltésére.

„KÖNYVTÁROS” (f/n)
(a munkahely kódja: G027005)
határozatlan időre

 

A megüresedett pozícióra jelentkező pályázóknak a munkajogi szabályozásban meghatározott általános feltételeken túl az alábbi feltételeknek kell eleget tenniük:

 • társadalomtudományi vagy humanisztikai egyetemi vagy másodfokú bolognai végzettség,
 • sikeresen teljesített könyvtárosi szakvizsga,
 • „B” kategóriájú vezetői engedély,
 • a szlovén és a magyar nyelv aktív ismerete,
 • legalább egy világnyelv aktív ismerete (angol vagy német nyelv),
 • számítógépes programok- és a COBISS-rendszer ismerete.

Amennyiben a jelölt nem rendelkezik könyvtárosi szakvizsgával, a Könyvtári Törvény 39.b szakaszának értelmében a munkába lépést követő egy éven belül sikeres vizsgát kell tennie.

A jelölt kommunikációs készsége és rendezettsége elvárt.

 

Munkaköri leírás és feladatok:

Az igényes szakmai feladatok ismertetése a felhasználókkal való munka, a könyvtári anyag beszerzése, valamint annak formális és tartalmi feldolgozása területén:

 • a könyvtári anyag feldolgozása: katalogizálás, rendszerezés és leltározás (leírások átvétele és létrehozása),
 • kölcsönöz, rendszerezi és a polcokra helyezi el a könyvtári anyagot,
 • a könyvtári anyag beszerzése, a felhasználók igényeinek megfigyelése és elemzése,
 • könyvtári anyagok selejtezését készíti és kivitelezi,
 • folyamatos kiadványok készítése bekötésre és azok a jogszabályoknak és szakmának megfelelő archiválása,
 • könyvtárközi kölcsönzés ellátása,
 • segítséget nyújt a felhasználóknak az információs források használatánál, és az anyag keresésénél,
 • közreműködik a könyvtári anyagok beszerzésében,
 • figyelemmel kíséri a felhasználók könyvtári anyagok iránti igényét,
 • figyelemmel kíséri a könyvújdonságokat, és tájékoztatja róluk a kollégákat,
 • részt vesz a könyvtári szakmunkatársak, gyakornokok képzésében (mentori és tanácsadói munka),
 • különféle munkaformákat vitelez ki a felhasználókkal, kiállításokat készít,
 • igényes szakmai felaldatok végzése a bibliopedagógiai tevékenység területén a könyvtár fiatal felhasználói számára,
 • részt vesz a könyvtári tevékenység megtervezésében, s ezt gyakorlatilag és elméletileg jelentősebb szakmai hozzájárulással teszi,
 • részt vesz a könyvtári projektekben,
 • továbbképzi a felhasználókat,
 • napi pénztárzárás és a bevétel letétbe helyezése,
 • egyéb munkavégzés az intézmény munkaterületéről,
 • a munkahelyen elvégzett munkával összefüggő egyéb olyan feladatokat, amelyeket szaktudásának megfelelően a felettes megbízásával, ill. írásbeli vagy szóbeli parancsára végezhet el.

 

Az igényes szakmai feladatok ismertetése a felhasználókkal való munka, valamint a helyismereti könyvtári anyag beszerzése és feldolgozása területén:

 • keres, tanácsot ad a könyvtári anyag keresésénél, kölcsönöz,
 • gyűjti, feldolgozza és hozzáférhetővé teszi a helyismereti anyagot,
 • statisztikai adatokat gyűjt és dolgoz fel a helyismereti anyag felhasználásáról,
 • a könyvtár referenciai gyűjteményének gondozása,
 • különleges gyűjtemények szervezése,
 • gondoskodik a helyismereti gyűjteményről és annak kiegészítéséről,
 • kutatómunkát végez és annak eredményeit a munkájába foglalja,
 • dolgozatokat, szakmai cikkeket és egyéb publikációkat készít a helyismeret területéről
 • részt vesz a szakmai továbbképzésben,
 • figyelemmel kíséri a helyismereti újdonságokat,
 • tematikus bibliográfiákat készít a helyismeret területéről,
 • a felhasználóknak segítséget nyújt az információs források használatánal és az anyagok keresésénél,
 • részt vesz a könyvtári szakmunkatársak, gyakornokok képzésében (mentori és tanácsadói munka),
 • részt vesz a könyvtári tevékenység megtervezésében, s ezt gyakorlatilag és elméletileg jelentősebb szakmai hozzájárulással teszi,
 • együttműködik, szervezi és koordinálja a szakmai munkát más kapcsolódó intézményekkel (múzeumok, levéltárak, galériák…)

 

Az igényes szakmai feladatok ismertetése a rendezvények és a közkapcsolatok területén:

 • közkapcsolatok ápolása (népszerűsíti a könyvtárat és annak tevékenységét a helyi médiában), az olvasási kultúra emelése a könyvtár működési területén,
 • rendezvények szervezése a könyvtárban,
 • szakmai és alkalmi kiállítások készítése,
 • együttműködik a kapcsolódó intézményekkel,
 • promociós anyagok készítése (szórólapok, plakátok, meghívók,…),
 • havi újdonságokró készít anyagokat, és ismerteti velük a felhasználókat,
 • egyéb feladatok elvégzése, amelyeket szakértelmének megfelelően el tud végezni az elöljárójának (szóbeli vagy írásbeli) utasítása szerint.

Egyéb feladatokat lát el az igazgató utasítása szerint.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. írásbeli nyilatkozatot és előírt iskolai végzettséget igazoló hiteles okirat fénymásolatát, amelyen fel van tüntetve az iskolai végzettség szintje és területe, valamint a képzés befejezésének dátuma (nap, hónap és év) és az intézmény neve, ahol a vegzettséget megszerezték,

 2. sikeres könyvtáros vizsgát igazoló dokumentum,

 3. „B” kategóriás vezetői engedély igazolása,

 4. írásbeli nyilatkozatot és hiteles okirat fénymásolatát arról, hogy a jelölt aktívan beszéli a szlovén és a magyar nyelvet,

 5. egy világnyelv aktív ismeretéről szóló írásbeli nyilatkozatot és hiteles dokumentum fénymásolatát (angol vagy német nyelv),

 6. számítógépes programok ismeretét, valamint a COBISS-rendszer ismeretét igazoló irásbeli nyilatkozat és hiteles okirat fénymásolata.

Kívánatos, hogy a pályázat tartalmazzon rövid önéletrajzot, amelyben a jelölt felsorolja a formális vegzettségén kívűl megszerzett egyéb ismereteit és készségeit is.

 

Csak az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések lesznek figyelembe véve.

A kiválasztási folyamat, amelybe a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók kerülnek be, egy fázisban zajlik, éspedig az időben benyújtott és hiánytalan jelentkezések áttekintése alapján.

A kiválasztott pályázóval a munkaviszony határozatlan időre jön létre, teljes munkaidőre (40 óra/hét) és három (3) hónapos próbaidővel. A kiválasztott pályázó a közintézmény hivatalos helyiségében, illetve egyéb helyiségében fog dolgozni, ahol a közintézmény tevékenységét végzi.

A pályázók a pályázatokat a mellékletekkel együtt zárt borítékban „Nyílvános közzétételre – KÖNYVTÁROS” felírattal a Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Fő utca 12., 9220 Lendva címre kell benyújtani a pályázat megjelenését a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/), illetve a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézetének honlapján való megjelentetését követő 8 napon belül. A judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címre küldött elektronikus formanyomtatvány is írásos kérelemnek minősül, a kérelem érvényességének nem feltétele az elektronikus aláírás. A postai úton benyújtott pályázat határidőben beadottnak tekintendő, ha a postára adott ajánlott levél időpontja legkésőbb a határidő utolsó napja.

A pályázókat a kiválasztási folyamat befejezését követő nyolc napon belül írásban értesíteni fogjuk a döntésről. A kiválasztási folyamat befejezéséről szóló értesítés a Knjižnica – Kulturni center Lendava ‒ Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ közintézmény honlapján (https://www.kl-kl.si/) lesz közzétéve.

Az eljárás lebonyolításával kapcsolatban további információk dr. Zágorec Csuka Judit-nál kaphatóak, aki a 040-701-515-ös telefonszámon, illetve judit.zagorec-csuka@kkl.si e-mail címen érhető el.

Megjegyzés: a hímnemű nyelvtani formában írt jelölt kifejezést semlegesként használják nőkre és férfiakra egyaránt.

Szám: 344/23
Kelt: 2023. 11. 7.

dr. Zágorec-Csuka Judit 
igazgató


MELLÉKLET

Razpis_za_bibliotekarja_SL_2023 (170 KB)
Razpis_za_bibliotekarja_HU_2023 (196 KB)

Kategória: Pályázat – lejárt